Lidské zdroje a vzdělání v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj (dále také „MSK“) patří z hospodářského hlediska ke stěžejním průmyslovým lokalitám České republiky, což je dáno dlouhodobou tradicí firem působících v tomto sektoru ekonomiky. V posledních deseti letech došlo a stále dochází k poměrně výrazné proměně odvětvové struktury (zejména z těžkého průmyslu směrem ke zpracovatelskému). Jedním z počátečních impulsů byl příchod společnosti Hyundai a dalších subdodavatelů z oblasti automobilového průmyslu. V posledních pěti letech rostou aktivity, jejichž konkurenceschopnost čerpá z jiných než nerostných nebo nízkonákladových zdrojů. Rostou výdaje na výzkumné a vývojové aktivity nejen ze strany veřejného, ale i privátního sektoru. Důsledkem je pak rozvoj specializovaných produktů, služeb či technologií s vysokou přidanou hodnotou z oblasti strojírenství, IT a elektro, energetiky apod., které jsou exportovatelné po celém světě a které zvyšují konkurenceschopnost kraje v globálním měřítku. Nemalou měrou k posílení konkurenceschopnosti přispívá místních pět univerzit, výzkumná univerzitní centra a spolupráce univerzit s lokálními firmami. Přestože dochází v posledních letech k rozvoji nových odvětví v našem kraji, nic to nemění na to, že náš region, díky průmyslové tradici, nabízí kvalitní pracovní sílu pro zpracovatelský průmysl. V kraji působí technická univerzita, která je společně s průmyslově orientovanými firmami motorem dalšího vývoje a uplatnění nových investičních projektů. Pro lepší orientaci ve struktuře vzdělanosti a pracovní síly, kterou disponuje Moravskoslezský kraj a která může být klíčová pro vaše rozhodování o umístění investice v našem kraji, uvádíme níže některé ukazatele a statistiky z této oblasti.

Dostupná pracovní síla

V této sekci uvádíme hlavní ukazatele (ne)zaměstnanosti a dostupné pracovní síly v Moravskoslezském kraji. Právě možnost srovnání s ostatními kraji vám může částečně usnadnit rozhodování o umístění své investice.

Tabulka 1 – Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji (k 31. 8. 2016), zdroj: MPSV

Období 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Podíl nezaměstnaných osob v % 8,31 9,17 10,47 9,54 8,5 7,7
Podíl nezaměstnaných osob v % (muži) 8,5 9,57 10,96 9,8 8,2 7,5
Podíl nezaměstnaných osob v % (ženy) 8,12 8,76 9,97 9,47 8,8 7,9
Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání 75 019 81 099 89 976 81 971 72 392 65 156

Jak je vidět z tabulky 1 výše, podíl nezaměstnaných osob v MSK je klesající. Od roku 2011 klesl podíl nezaměstnaných osob v meziročním srovnání cca o 10%. Tabulka 2 níže dále ukazuje, jaká je struktura uchazečů o zaměstnání dle okresů v MSK a věku uchazečů. Tabulka 3 pak ukazuje strukturu uchazečů o práci dle okresů v MSK a z hlediska jejich dosaženého vzdělání.

Tabulka 2 – Struktura uchazečů o práci dle jejich věku a bydliště (k 31. 8. 2016), zdroj: MPSV

Okres/ věková struktura do 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a více celkem
Bruntál 691 1 080 1 855 1 383 1 339 16 6 364
Frýdek-Místek 872 1 361 2 114 1 561 1 764 6 7 678
Karviná 2 116 3 685 5 919 4 979 3 810 94 20 603
Nový Jičín 569 875 1 420 1 079 1 254 12 5 209
Opava 919  1 552 2 184 1 470 1 501 15 7 641
Ostrava-město 2 600 4 575 7 468 5 025 4 236 80 23 984
Moravskoslezský kraj 7 767 13 128 20 960 15 497 13 904 223 71 479
ČR  48 552 82 404  132 837   84 330 79 212  1 257   428 592

Tabulka 3 – Struktura uchazečů o práci dle jejich dosaženého vzdělání (k 31. 8. 2016), zdroj: MPSV

Okres střední odborné vzdělání vyšší odborné vzdělání vysokoškolské vzdělání
Bruntál 3 399 22 221
Frýdek-Místek 4 856 46 720
Karviná 10 495 54 796
Nový Jičín 2 894 34 406
Opava 4 262 45 589
Ostrava-město 11 099 82 1 529
Moravskoslezský kraj 37 005 283 4 261
ČR 225 855 2 755 33 538

Vzdělanostní struktura

V této sekci je popsán vzdělanostní profil Moravskoslezského kraje. Tabulka 4 níže přehledně ukazuje, jaký byl v letech 2010-2015 vývoj populace v členění dle dosaženého stupně vzdělání a dle pohlaví.

Tabulka 4 – Vzdělanostní profil MSK v tis. osob, zdroj: ČSÚ

Typ populace 2010 2011 2012
2013 2014 2015
Počet obyvatel celkem 1 243 1 230 1 226 1 221 1 217 1 213
Obyvatelstvo ve věku 15
a více let celkem
1 067 1 054 1 049 1 043 1 038 1 033
základní a bez vzdělání 201 201 192 182 177 177
střední bez maturity 396 405 388 381 378 370
střední s maturitou 338 322 332 329 339 329
vysokoškolské 132 126 136 152 146 159
Muži 519 511 509 598 596 597
základní a bez vzdělání 69 65 65 61 62 63
střední bez maturity 233 240 227 225  217 216
střední s maturitou 149 144 148 144 154 150
vysokoškolské 68 63 68 78 73 75
Ženy 549 542 540 623 621 618
základní a bez vzdělání 133 136 127 121 116 114
střední bez maturity 163 165 161 157 161 155
střední s maturitou 189 178 184 185 186 179
vysokoškolské 64 63 67 74 73 84

Z tabulky vyplývá, že pokles počtu obyvatel se středoškolským vzděláním kopíruje pokles celkového počtu obyvatel ve věku nad 15 let. Pozitivním trendem je nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel – přestože celkový počet obyvatel klesá, absolutní počet vysokoškolsky vzdělaných lidí roste.

Tento trend částečně potvrzuje i data uvedená v tabulce 5 níže, která zobrazují počty absolventů na třech největších univerzitách v MSK. V celkovém součtu se počet absolventů výrazně mění, mezi léty 2010-2015 byl zaznamenán pokles 3 375 absolventů, což je způsobeno demografickým vývojem obyvatel v ČR. 

Tabulka 5 – Počet absolventů vysokých škol v Moravskoslezském kraji, zdroj: MŠMT

Název univerzity 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ostravská univerzita v Ostravě 2 555 2 402 2 530 2 653 2 411 2 372
Slezská univerzita v Opavě 1 957 2 085 1 983 1 841 1 582 1 469
Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava
5 057 5 153 4 957 4 552 4 226 3 854
Celkem 11 580 11 652 9 470 9 046 8 219 7 695

Tabulka 6 pak ukazuje strukturu studentů studujících v jednotlivých letech na středních školách v Moravskoslezském kraji. Stejně jako u absolventů vysokých škol, tak i u středoškolských studentů studujících na odborných školách, je vykázán jejich pokles. Nicméně ve srovnání s ostatními kraji je na tom Moravskoslezský kraj nejlépe, což s sebou do budoucna nese vysoký potenciál uplatnění absolventů těchto oborů ve zpracovatelském průmyslu.

Tabulka 6 – Struktura studentů na středních školách v jednotlivých krajích, zdroj: ČSÚ

Region Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 Školní rok 2015/2016
Odborné školy Gymnázia Odborné školy Gymnázia Odborné školy Gymnázia Odborné školy Gymnázia Odborné školy Gymnázia Odborné školy Gymnázia
Hl. m. Praha 38 936 23 647 36 672 23 450 34 435 23 174 35 607 23 245 34 871 23 314 35 171 23 678
Středočeský 29 983 12 536 28 150 12 179 26 720 11 958 26 833 11 977  26 273  12 094  25 451  12 158 
Jihočeský 22 025 8 546 20 849 8 263 19 720 8 024 19 134 7 872  18 662  7 768  18 296  7 775 
Plzeňský 17 639 6 279 16 814 6 196 15 676 6 048 15 273 6 020  14 898  6 026  14 667 6 019 
Karlovarský 9 702 3 591 9 016 3 479 8 280 3 363 7 992 3 354  7 492  3 328  7 264  3 357 
Ústecký 29 608 8 581 27 845 8 401 26 171 8 149 25 039 8 111  24 587  8 005  23 822  8 103 
Liberecký 13 534 4 703 12 761 4 575 12 022 4 340 11 703 4 211  11 467  4 086  11 189  4 036 
Královéhradecký 20 193 7 172 19 002 7 040 17 938 6 847 17 131 6 689  16 848  6 647  16 286  6 604 
Pardubický 17 604 6 639 16 413 6 305 15 321 6 014 15 198 5 987  14 973  5 939  14 976  6 003 
Vysočina 17 751 6 472 16 815 6 315 15 715 6 120 15 364 6 063  15 088  6 101  14 876  6 117 
Jihomoravský 38 240 16 851 35 729 16 278 33 070 15 584 31 756 15 182  30 522  15 061  29 426  15 159 
Olomoucký 21 104 9 345 19 869 8 974 18 901 8 679 18 770 8 463  18 329  8 336  17 745  8 280 
Zlínský 20 755 7 838 19 291 7 633 17 648 7 377 16 692 7 194  16 160  7 109  16 041  7 084 
Moravskoslezský 42 476 15 957 39 936 15 254 37 360 14 708 36 680 14 159  34 948  13 852  33 415  13 672