Invest More 2020

Invest More 2020

Tématem 6. ročníku konference Invest More je

U D R Ž I T E L N Ý   R Ů S T

Konference je určena pro majitele a manažery firem z Moravskoslezského kraje. Představíme základní principy udržitelného růstu a činnosti, které firmy realizují při jeho zavádění. 

 

Konference se bude věnovat těmto oblastem:

enlightenedCirkulární ekonomika
enlightenedSpolečenská odpovědnost firem

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA se snaží nahradit dosavadní lineární model fungování ekonomiky „vezmi-vyrob-použij-zahoď“. Jejím základem je systém založený na eliminaci odpadu a opětovném využití materiálů. Uplatňování zásad cirkulární ekonomiky není důležité jen z ekologického hlediska, ale jedná se také o cestu firem k větší efektivitě a ziskovosti.
Zavádění principu cirkulární ekonomiky nabízí příležitost pro podnikatelské prostředí nejen v podobě postupné transformace tradičního přístupu k využívání a zpracování odpadu. Podstata cirkulární ekonomiky směřuje k zavedení smysluplného, udržitelného koloběhu všech výrobních vstupů napříč výrobním procesem v daném ekosystému. Koloběhu, kde jsou dostatečně diverzifikované všechny činnosti firmy a vazby mezi nimi. Jedná se například o situace, kdy odpad z jedné firmy slouží jako vstupní surovina druhé firmě, lidské zdroje jsou využívány efektivně a firmy si navzájem sdílejí zaměstnance nebo dokáží snížit náklady např. na logistiku, a to na nevyhnutelné minimum.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ se do jisté míry překrývá s aplikací zásad oběhového hospodářství. Každá firma ovlivňuje svou existencí okolí – ať už pozitivně či negativně. Spousta firem nad rámec své základní činnosti dělá pro okolí a komunitu něco navíc. Odpovědné chování firem přináší řadu výhod důležitých pro kvalitní a udržitelný růst. Firmy, které soustředí svou pozornost na zavedení udržitelné strategie a realizují CSR aktivity, začnou na sebe i na svět pohlížet odpovědně, a jen tak je něco nezaskočí. Ba naopak, předpokládaným rysem jejich budoucího vývoje je stabilní růst a důvěra okolí, které podporuje jejich činnost.  Takové firmy začnou být přitažlivější pro případné investory, dostatečně se odliší od konkurence, snadněji osloví kvalitní zaměstnance, udrží si je nebo lépe definují svou firemní identitu. 
 

Pokud vám po přečtení blikají otázky

?Jak do svého podnikání implementovat principy cirkulární ekonomiky?
?
Jak svou činností co nejméně negativně ovlivňovat své okolí, pozitivně napomáhat komunitě v místě působení a stát se tak odpovědnou firmou, která je atraktivní pro stávající i potenciální zaměstnance?

Odpovědi se dozvíte na podzim v Ostravě!!! a to na konferenci Invest More 2020.
Řečníky a program budeme postupně představovat.

Děláme vše, co je v našich silách, abychom vám přinesli konkrétní příklady, jak efektivně transformovat vaše podnikání v souladu s principem udržitelného růstu.

Cena: 499 Kč vč. DPH

20. 10. 2020 , 09:00 - 15:00
Trojhalí Karolina, Ostrava

Program - připravuje se

Registrace