+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1    Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO: 47673168, se sídlem Na Jízdárně 7/1245 702 00 Ostrava,  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609. („Společnost“). 


Kontaktovat nás můžete:    
•    elektronicky na info@msid.cz nebo
•    telefonicky na +420 595 691 263 


2    Rozsah shromažďovaných osobních údajů
Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail anebo telefonní číslo (to podle toho, jaký z uvedených kontaktních údajů vložíte do kontaktního formuláře). Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám sdělíte v textu vaší zprávy. 
Vedle toho budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Bližší informace ohledně cookies zpracovávaných na naší internetové stránce jsou dostupné na https://invest-msr.com/cookies.  
Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.

 

3    Účel, právní základ a doba zpracování
3.1    Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli napřímo kontaktovat. 
Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), tedy zájem komunikovat s vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s vámi. 
Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem smluvení schůzky příp. pro další běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. 
Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.


3.2    Výše uvedeným samozřejmě není dotčeno naše právo zpracovávat vaše údaje za jinými účely a na základě jiných právních titulů (např. za účelem plnění smlouvy, pokud se s námi rozhodnete spolupracovat). 


4    Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.


5    Vaše práva
Coby subjekt údajů máte dle GDPR právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.