+420 770 125 764 Vyhledávání Zvětšit text EN
Energetika

Energetika

V Moravskoslezském kraji funguje více než 40 společností zaměřených na výrobu energií a mnoho dalších podniků zabývajících se jejich zpracováním a distribucí.

Vzhledem k přetrvávajícím problémům s čistotou ovzduší zde také existuje celá řada společností produkujících zařízení pro výrobu čisté energie s minimálními dopady na životní prostředí. V kraji se nachází 5. největší elektrárna v Česku s projektovaným výkonem 800 MW a několik solárních a větrných zdrojů energie. V roce 2010 bylo rozhodnuto o zřízení Centra ENET, které působí při Vysoké škole báňské a zaměřuje se na výzkum a vývoj v oblasti transformace vstupních surovin na využitelné formy energie a jejich následné efektivní využívání.

Významné firmy v odvětví

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Společnost dodává mnoho druhů energií, které můžeme rozdělit do čtyř základních skupin: plyny a vzduch, teplo, vody a služby spojené s dodávkou a distribucí elektřiny. Vždy je rozhodující, v jaké lokalitě v rámci České republiky se zákazník nachází – zda tam firma přímo vlastní nebo má pronajatou výrobnu dané energie, anebo je schopna danou energii efektivně a optimálně pro zákazníka nakoupit.

Hlavní produkty: dodávky zemního plynu, konvertorového plynu, stlačeného vzduchu, topné vody, pitné vody, provozní vody, čištění odpadní vody, recirkulované vody, služby spojené s dodávkami a distribucí elektřiny

Web

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Trvale prosperující energetická společnost poskytující komplexní služby zákazníkům v celém spektru energetických komodit. Hlavní činnost společnosti spočívá ve výrobě, rozvodu a prodeji elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody, a v distribuci a úpravě topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě.

Hlavní produkty: výroba elektřiny, distribuce elektřiny, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce plynu, obchod s plynem

Web

Green Gas DPB, a.s.

Firma byla založena v roce 1960 za účelem zajistit prevenci před nebezpečím výronů plynů a průvalů vod do důlních děl a degazaci budoucích důlních polí na černouhelných hlubinných dolech ostravsko-karvinského revíru. Po roce 2000 začala firma rozšiřovat své služby i mimo ostravské doly. Laboratoře provádějí analýzy všech složek životního prostředí. Firma disponuje speciální vrtnou technikou a technologií pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla. V roce 2005 byla spuštěna kogenerační jednotka pro výrobu el. energie a tepla z důlního plynu. V dnešní době je firma součástí nadnárodní společností Green Gas International B.V.

Hlavní produkty: plynárenské činnosti, energetika, vrtné práce, inženýrské služby a geologie, sanační práce, tepelná čerpadla s vrty atd.

Web

Veolia Energie ČR, a.s.

Společnost Veolia Energie ČR je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci. Také je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu. Na výrobě tepla a elektřiny se podílí 1 970 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. Díky kogenerační a třígenerační výrobě firma šetří životní prostředí. Ekologickým a bezpečným způsobem buduje a provozuje energetickou infrastrukturu a zařízení pro města a obce. Zvyšováním výkonu svých zařízení rovněž přispívá k omezování spotřeby energie, a tím k poklesu emisí CO2. Ekologizací svých provozů neustále snižuje emise TZL, oxidů síry a dusíku.

Hlavní produkty: dodávky tepla, chladu, elektrické energie, utilit pro průmysl a energetická zařízení

Web

Vyncke s.r.o.

Vyncke, společnost z oboru energetického strojírenství, dodává zdroje energie vyrábějící čistou energii z biomasy, a to zejména z výrobních odpadů potravinářského a dřevařského průmyslu. Silnou stránkou firmy s více než stoletou historií a vlastním know-how jsou technologicky vyspělá zákaznická řešení pro ekologicky čisté spalování, které neustále zdokonaluje investicemi do výzkumu a vývoje.

Hlavní produkt: zdroje energie

Web